Uitslag enquête begraafplaats

16 april 2019

Het behoud en herstel van de begraafplaats aan de Van Randwijckstraat in Rossum houdt de bevolking van Rossum bezig. Daarom hield de Dorpsraad van Rossum op 27 maart jl. hier een bewonersavond over. Er waren 41 aanwezigen die hun mening in een discussieronde konden uitspreken. Op deze avond werd de aanwezigen ook een drietal stellingen voorgelegd.

Er werd onder de aanwezigen een eenvoudige enquête gehouden over de volgende drie stellingen:

 1. Het is gewenst dat de begraafplaats aan de Van Randwijckstraat weer open wordt gesteld voor nieuwe graven.
 2. De begraafplaats aan de Van Randwijckstraat moet een gemeentelijk monument worden.
 3. Verwaarloosde graven op de begraafplaats aan de Van Randwijckstraat moeten geruimd worden, tenzij nabestaanden het herstel voor hun rekening nemen.

Men kon met drie antwoorden op de enquête reageren:
a. mee eens,
b. niet mee eens,
c. ik weet het niet.
Er was op het enquêteformulier ruimte voor een aanvullende reactie per stelling.

Resultaat
Er zijn op de avond zelf 28 enquêtes ingevuld en geretourneerd. Daarna kwamen er nog 21 enquêtes via een inzending op de website van de Dorpsraad binnen. In totaal dus 49 stuks. Dit betekent dat er ook enquêtes door inwoners zijn ingevuld die niet op de bewonersavond aanwezig waren, maar de enquêtes waarschijnlijk via familie hebben ontvangen. De volgende aantallen geven hun reacties weer :

Stelling Eens Niet mee eens Ik weet het niet Totaal
1 39 6 4 49
2 46 2 1 49
3 20 28 1 49

Bij de eerste stelling werden de volgende aanvullende reacties gegeven:

 1. Mooie plek, midden in het dorp.
 2. Alleen op lege plaatsen; niet ruimen
 3. Maar alleen op lege plaatsen, dus niet op plaatsen die geruimd moeten worden
 4. Tegenwoordig laat men zich meer en meer cremeren. Dus blijft er gewoon meer ruimte
 5. Ik vind dat er mensen bij hun dierbaren in het graf moeten kunnen

Bij de tweede stelling lezen we de volgende aanvullingen:

 1. Zou het vreselijk vinden als het graf van mijn ouders, opa en oma, ooms en tante’s wegvallen.
 2. Met de plicht van de gemeente tot onderhoud vanuit de opbrengst van de grafrechten.
 3. Het is voor het nageslacht toch wel interessant om eens over zo’n oude begraafplaats te lopen. Zo ook de begraafplaats aan de Van Randwijckstraat. Met mooie graven van de familie Van Randwijck.
 4. Zou beter zijn
 5. Blijft het in tact
 6. Juist de oude graven maken de begraafplaats zo mooi. Ik zou het heel mooi vinden om de geschiedenis in beeld te brengen. Interviews met mensen die nu nog leven, die vertellen over vroeger. We kunnen geluidsfragmenten koppelen aan speciale plaatsen in Rossum. Daar is de begraafplaats er een van.

En bij de derde deze:

 1. Intact houden, m.b.v. vrijwilligers
 2. Onze oudste zoon is er begraven in 1973; mijn man in 2014.
 3. Indien nabestaanden geen belangstelling meer hebben voor het graf (van iemand die vindt dat er dan geruimd mag worden).
 4. Allemaal historie
 5. Verwaarloosde graven, is subjectief
 6. Gewoon opknappen
 7. Als er geen familie meer is, vraag dan geld aan de Manhuisstichting of een andere stichting. Nooit ruimen; er is al zoveel moois gesloopt.
 8. Als je graven ruimt, waar blijven dan hun overblijfselen? Kan daar een plaats voor in geruimd worden op hetzelfde kerkhof? Waren tenslotte ook mensen.
 9. Op een oude begraafplaats mag enig verval zichtbaar zijn.

Discussie
De eerste vraag die we ons moeten stellen is in hoeverre deze enquête representatief is voor de mening van de Rossumse bevolking. Het antwoord is simpel: dat is ze niet. Op de bijeenkomst was een deel van de Rossumse bevolking aanwezig, namelijk het deel dat zich betrokken voelt bij de begraafplaats en/of de graven van hun voorouders die daar liggen. Hoeveel betrokkenen er – om wat voor reden dan ook – thuis zijn gebleven, weten we niet . Maar de enquête geeft wel een goede indicatie van de betrokkenheid van het oudere deel van de autochtonen Rossumse bevolking. Ook uit de omgeving kwamen oud- Rossummers op de bijeenkomst af. Zo heb ik op de avond drie inwoners van Heerewaarden gesproken. Zij bleken oorspronkelijk uit Rossum te komen.

De resultaten van de enquête zijn dus eigenlijk slechts representatief voor de meningen van een deel van de (autochtone) Rossumse bevolking. Het blijkt dat vrijwel iedereen – buiten de ‘organisatie’ en de gemeenteambtenaren – de enquête hebben ingevuld en terug gegeven. En tevens dat ook een aantal betrokkenen dat niet op de avond aanwezig was de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen en op te sturen. Vrijwel iedereen (80 %) vindt dat de mogelijkheid moet worden geïntroduceerd om deze begraafplaats weer open te stellen voor nieuwe graven. Momenteel lijkt dit een uitzondering en worden er (nagenoeg) geen mensen meer begraven of ‘bijgezet’ .

Vrijwel iedereen wil de begraafplaats in het dorp behouden (94 % van de geënquêteerden). Zij menen dat daarvoor de begraafplaats als gemeentelijk monument een goede garantie biedt.

De meerderheid van de aanwezigen menen weliswaar dat er op de begraafplaats niet mag worden geruimd, maar velen zien ook het probleem ontstaan als de gemeente geen nabestaanden bereid vinden aan het behoud van graven een bijdrage te leveren. In die gevallen zal voorzichtig moeten worden gehandeld.

Verhaal: “De begraafplaats aan de Van Randwijckstraat”

Hans ter Heege
(Bestuurslid)