Verslag bewonersavond 23-1-2019

Om 20:00 heet Antoon v.d. Heuvel, voorzitter van de Dorpsraad Rossum alle aanwezigen van harte welkom.
Hij is blij met zo een grote opkomst. Ruim 50 personen.

De voorzitter legt uit wat de bedoeling van deze avond is.
Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan Adriaan Haartsen, welke de lezing hield: “Nieuw Fort Sint Andries”

Het was een boeiende lezing over de geschiedenis van zowel het oude- als het nieuwe fort “Sint Adries”.
De lezing werd ondersteunt door een prachtige PowerPoint presentatie. (zie link)
Het was muis stil tijdens de lezing. Alle aanwezigen hingen aan de lippen van de spreker.
Na de lezing konden vragen gesteld worden.

 

In de pauze welke volgde op de lezing werd door de Dorpsraad, aan de aanwezige een drankje aangeboden.

 

 

Na de pauze vertelde de voorzitter met welke activiteiten de Dorpsraad zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.

Vervolgens kwamen de bestuurszaken aan de orde.
Als nieuwe leden zijn Hans Verlouw en Krijn Damsma tot het bestuur van de Dorpsraad toegetreden.
Aftredend en herkiesbaar waren Antoon van den Heuvel en Karel aan den Toorn.
Beide hebben aangeven de aankomende periode opnieuw zitting te willen nemen in het bestuur van de Dorpsraad.

De voorzitter geeft aan erg blij te zijn met de twee toegetreden leden. Ook geeft hij aan dat er nog gezocht wordt naar 1 of 2 bestuursleden.
Mocht iemand interesse hebben, dan kan hij of zij contact opnemen met leden van de Dorpsraad.

Ook de Lopende activiteiten en nieuwe initiatieven passeerde de revue.

In de “Speakers corner” konden aanwezige uit de zaal hun woord doen.

Als eerste werd opgesomd waar in Rossum een AED te vinden is. Dit is op de volgende locaties:

  • A Grandia, de Sterappel 4, 5328 GL Rossum
  • COOP, Burgemeester van Randwijckstraat 21, 5328 AS Rossum
  • Dorpshuid de Parel, Kerkstraat 7, 5328 AA Rossum
  • Woon-Zorgcentrum De Vaste Burcht, De Vaste Burcht 45, 5328 ES Rossum
  • Hervormde Kerk, Maasdijk 14, 5328 BG Rossum

Vervolgens kwamen verschillende bewoners aan het woord. Helaas mogen i.v.m. de privacywet AVG, naam en toenaam van de sprekers niet genoemd worden.

Spreker 1: Compliment.
Een compliment aan de dorpsraad voor alle activiteiten welke het afgelopen jaar ondernomen zijn. Natuurlijk ook voor de achterban.

Spreker 2: vuurwerk overlast.
Afgelopen jaar wisseling is er weer veel last ondervonden op het kerkplein bij de voormalige katholieke kerk. Er wordt veel illegaal vuurwerk afgestoken. Dat het illegaal was, was af te leiden aan de harde knallen waarmee de overlast gepaard ging. Behalve het lawaai werd er ook ontzettend veel rotzooi achter gelaten. Regelmatig waren er groepen van 10 tot 20 personen op het kerkplein te vinden. Vanuit de zaal komen meerdere bevindingen naar voren.

Een bewoner stelt voor om de overlast tegen te gaan door het gehele plein vol te zetten met auto’s. Dan is er geen plaats meer om vuurwerk af te steken.

Een andere bewoner vraagt zich af of de gemeente Maasdriel hier iets aan kan doen. Er zijn toch vuurwerk vrije zones? De toevallig aanwezige wethouder geeft aan dat er in heel Maasdriel geen vuurwerkvrije zone te vinden is. De gemeente ziet ook geen aanleiding om zones te benoemen. In het algemeen verloopt de viering van oud- en nieuw zonder problemen.

Spreker 3: Verduurzamen van de Bommelerwaard.

Coöperatie ‘Bommelerwaar’ is op 28 juni 2016 opgericht. Met als doel het verduurzamen van de Bommelerwaard in de volle breedte: Economisch, ecologisch en sociaal – burgers en bedrijven. Ze beginnen met een heel duidelijke focus: de Bommelerwaard energie-neutraal. Wat betekent: energie besparen én lokaal duurzame energie opwekken.

Zij willen energieprojecten gaan realiseren in de Bommelerwaard, om te kunnen voorzien in eigen stroombehoefte. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.bommelerwaar.nl

Spreker 4: Afval containers.

Het plaatsen van ondergrondse afval containers en de genomen maatregelen door de AVRI, baart grote zorgen. Men vreest een toename van het zwerfafval. Wat gaat er gebeuren als de containers vol zijn, of niet werken?

Een bewoner geeft aan, dat bij het zien van het dumpen van afval, we elkaar moeten aanspreken. Aanspreken op dit soort gedrag moet alleen niet gedaan worden door een persoon. Alle bewoners moeten elkaar hierop aanspreken.

De dorpsraad geeft aan dat landelijk gezien de ervaring is, dat toename van zwerfafval mee valt. De toekomst zal leren of dit ook voor ons dorp geldt.

Spreker 5: Plannen MFC.

De spreker geeft aan zich grote zorgen te maken over een artikel wat in de krant stond: “Het mogelijk bouwen van een MFC in Rossum / Hurwenen”.

De dorpsraad geeft aan hier (nog) niet mee bezig te zijn. Er zijn nog geen concrete plannen. Zowel de Dorpsraad als De Parel zijn hiervoor niet benaderd.

De voorzitter sluit om 21.40 de avond af.